POPIÓŁ FLUIDALNY

Właściwości fizyko – chemiczne popiołów lotnych fluidalnych

 

         Podstawowymi składnikami popiołów lotnych z kotłów fluidalnych są glinokrzemiany, w dużych ilościach występują związki wapnia i siarki oraz wolne CaO.                                                                                                              

Popioły fluidalne charakteryzują się niewielkimi stratami prażenia, spowodowanymi głównie obecnością niespalonego węgla. Składniki podstawowe występują w stężeniach zbliżonych do litosfery – skał magmowych zasadowych, jedynie związki wapnia i siarki występują w ilościach większych. Zawartość pierwiastków śladowych w poszczególnych popiołach jest niska i mieści się w zakresie wartości charakterystycznych dla popiołów z węgli.      

Podstawową frakcją ziarnową popiołów lotnych jest frakcja pyłowo-iłowa (od mniej niż 2 mikrometry do 50 mikrometrów), a popiołów dennych − frakcja piaskowa (od 50 mikrometrów do 2 mm).

Popioły lotne cechują się niską gęstością nasypową, a popioły denne − wysoką.
Popioły lotne i denne w zakresie promieniotwórczości naturalnej spełniają wymagania określone dla surowców i materiałów budowlanych przeznaczonych na pobyt stały ludzi i zwierząt a także dla budownictwa inżynieryjnego naziemnego i podziemnego na terenach zabudowanych i poza nimi oraz dla technologii górniczych.
Badania wymywalności popiołów z kotłów fluidalnych pokazują ich rozpuszczalność na poziomie kilku procent (1,5 - 4%), przy czym składniki rozpuszczone to głównie siarczany wapnia, a w mniejszych ilościach węglany, chlorki i wodorotlenki wapnia, sodu, potasu i magnezu. Wyciągi wodne cechują się odczynem alkalicznym – na poziomie 11,5 - 12,5.

Zawartość chlorków z reguły nie przekracza 200 mg/dm3. Pierwiastki śladowe w wyciągach wodnych z popiołów są zawarte w minimalnych ilościach, wielokrotnie niższych od wartości dopuszczalnych dla oczyszczonych ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód i do ziemi.

      

Zastosowanie popiołów lotnych fluidalnych

W kraju popioły z kotłów fluidalnych stosuje się między innymi: w technologiach górniczych, w robotach ziemnych do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, jako dodatek do cementu (popiół denny), jako dodatek w produkcji wyrobów ceramicznych, w produkcji spoiw drogowych i budowlanych i betonowych, dodatek do betonów konstrukcyjnych, elementów budowlanych − płyt chodnikowych, krawężników, do produkcji kruszyw dla budownictwa naziemnego i budowli ziemnych, jako dodatek przy utwardzaniu podłoża, do wyrobu cegieł, do produkcji tworzyw sztucznych, w rolnictwie do odkwaszania gleb, jako środek spulchniający gleby, do ulepszania – utwardzania grząskich nawierzchni, do rekultywacji obszarów górniczych, do rekultywacji terenów, z jednoczesnym ich odkwaszaniem, jako materiał międzywarstwowy zestalający się z wodą na składowiskach odpadów komunalnych (dzienna pokrywa), jako podsadzka płynna samozestalająca się, o kontrolowanej niskiej wytrzymałości – jako wykładzina rowów, podłoże dróg, do wypełniania kesonów, palowania, wypełniania pustych przestrzeni, do stabilizacji odpadów ciekłych i ich pasteryzacji (dzięki reakcji wolnego CaO).

Popiół dostarczamy we wskazane przez Państwa miejsce cementonaczepami zapewniając w ten sposób jego najwyższą jakość.

Cena popiołu jest określona dla konkretnego odbiorcy i zależy od ilości, terminów, i warunków dostaw oraz płatności.

Dane teleadresowe

BOLSTER Sp. z o.o.

Gen.J.Hallera 9A 22

07-410 Ostrołęka

 

Telefon: +48 603 752 486; +48 608 641 031

e-mail: bolster01@gmail.com

 

Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy

Aktualności

Wprowadzamy na rynek nowe produkty!
  STABIGRUNT - spoiwo drogowe stosowane w drogownictwie.